Follow

De Wet arbeidsmarkt in balans definitief per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt definitief op 1 januari 2020 in werking. De Eerste Kamer heeft met de WAB ingestemd.
Deze wet heeft als doel meer evenwicht te brengen tussen vaste en flexibele contracten. Er zal veel veranderen per 1 januari 2020. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen:

- De ketenbepaling wordt weer 3 jaar in plaats van 2 jaar.
Tijdelijke contracten die elkaar opvolgen wordt een keten genoemd. Werknemers met een tijdelijk contract krijgen nu automatisch een vast contract na 3 opeenvolgende tijdelijke contracten of na 3 jaar. Een contract gestart binnen 3 jaar maar aflopend na 3 jaar is dus bij aanvang reeds een contract voor onbepaalde tijd.
Tussen de tijdelijke contracten mag er maximaal 6 maanden tussen zitten om opvolgend van elkaar te zijn. Is deze periode langer dan 6 maanden, dan begint de keten opnieuw.
Bij cao kan worden afgeweken van de ketenbepaling.

Voor contracten die op of na 1-1-2020 eindigen geldt de ketenbepaling van 3 jaar, tenzij het termijn van 2 jaar al overschreden is. Er is dus geen spraken van een overgangsrecht.

- De berekening van de transitievergoeding wijzigt:
* Werknemers hebben vanaf het begin van het dienstverband recht op een transitievergoeding en niet meer na 2 jaar dienstverband.
* Werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest, bouwen geen hogere transitievergoeding op.
* Werknemers bouwen de transitievergoeding op over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst en dus niet meer op afgeronde halve dienstjaren.

- Een werkgever kan bij het indienen van een ontbindingsverzoek bij de rechter door middel van de introductie van de cumulatiegrond (i-grond) verschillende ontslagronden met elkaar combineren.

- Oproepkrachten met een nulurencontract of min-max contract moeten jaarlijks een aanbod van de werkgever krijgen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod wordt dan gebaseerd op een gemiddelde van de gewerkte arbeidsduur in de voorafgaande 12 maanden.

- Payroll bedrijven kunnen geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren. Zij worden in de wet anders gedefinieerd dan uitzendbedrijven. Daarnaast hebben de payroll werknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.

- De WW-premie wordt hervormd. De werkgever betaalt een hogere WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract dan voor werknemers met een vast contract.

** Payrollbedrijven dienen voor een adequate pensioenregeling te zorgen voor de payrollwerknemers. Deze regeling is echter uitgesteld tot 1 januari 2021.

 

Bron: Rendement.nl, Rijksoverheid.nl

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk