Follow

Stagiair wordt werknemer

Een stagiair kan in een normale of fictieve dienstbetrekking zijn bij de werkgever.

Wanneer een stagiair een reeële beloning ontvangt, oftewel het wettelijk minimum (jeugd) loon, is hij/zij in echte dienstbetrekking. Dit houdt dus in dat de stagiair is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen en dat er een premieplicht bestaat voor de werkgever.

Wanneer een stagiair een vergoeding ontvangt, is hij/zij in fictieve dienstbetrekking. De stagiair is in dit geval alleen verzekerd voor de Ziektewet en de Wet Wajong.
De werkgever dient loonheffing in te houden en af te dragen en de Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet af te dragen.
Onder bepaalde voorwaarde heeft de stagiair recht op een uitkering. Het UWV kan hier meer informatie over geven.

Het komt vaak voor dat een stagiair na einde van de stage in dienst treedt bij de werkgever als werknemer.


Indien dit gebeurt in hetzelfde kalenderjaar dat er stage is gelopen, is de werknemer verzekerd voor alle werknemersverzekeringen vanaf de eerste stagedag.
Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen deels en geheel verzekerd in de Wet financiering sociale verzekeringen artikel 16 en 17 (Wfsv), waardoor er in deze specifieke situatie een inhaaleffect ontstaat.
In de periodes/tijdvakken dat er stage is gelopen was er sprake van premieloon. Hoewel een stagiair alleen verzekerd is voor de Ziektewet, blijft het premieloon voor alle werknemersverzekeringen.

 

Bron: Belastingdienst

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk