Follow

Wet Aanpak Schijnconstructies – WAS

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is per 1 januari 2017 aangescherpt.

Het netto equivalent* van het wettelijk minimumloon dient namelijk per bankbetaling uitbetaald te worden aan de werknemer en mag dus niet meer contant aan de werknemer uitbetaald te worden. Het bedrag boven het netto equivalent van het Wettelijk minimumloon mag wel contant aan de werknemer uitbetaald worden.

Daarnaast dient de werkgever te verifiëren dat het opgegeven bankrekeningnummer daadwerkelijk van de werknemer zelf is. Door middel van een kopie bankpas en kopie paspoort te raadplegen is deze verificatie mogelijk en gegrond.
Indien het salaris naar een andere rekening, van bijvoorbeeld een schuldhulpverlener overgemaakt dient te worden, kan de werknemer de werkgever hiervoor machtigen.

Welke inhoudingen/verrekeningen zijn wel of niet toegestaan op het netto equivalent?

Er mogen verrekeningen plaatsvinden op het salaris, echter alleen op het deel dat hoger is dan het netto equivalent. Dit kan als gevolg hebben dat het langer duurt voordat de verrekening voltooid is.
Bij verrekeningen kun je denken aan bijvoorbeeld verkeersboetes.

Voor een aantal verrekeningen en inhoudingen geldt er een uitzondering en mogen wel ingehouden worden op het netto equivalent:

 • Kosten voor huisvesting.
  Hiervoor dient de werknemer een schriftelijke volmacht te verlenen aan de werkgever. Voor huisvesting geldt een maximum van 25% van het minimumloon en de huisvesting moet voldoen aan een aantal voorwaarden.
 • Kosten voor zorgverzekering.
  Voor de kosten van zorgverzekering dient een kopie van de zorgpolis overlegd te worden, waarbij een maximum geldt van de geschatte gemiddelde premie.
 • Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn er nog een aantal uitzonderingen.
  Inhoudingen voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting indien de werknemer ook hiervoor een schriftelijke volmacht verleend aan de werkgever.
  Tevens geldt er voor deze werknemers geen maximum percentage of bedrag op de voornoemde inhoudingen. Doordat werkgevers deze kosten kunnen inhouden, kan voorkomen worden dat zij in de schulden komen. De belangrijkste vaste lasten worden namelijk betaald.
 • Voorschotten op loon.
  Het loon is namelijk al uitbetaald, echter alleen op een ander tijdstip. Er dient wel een schriftelijke overeenkomst te zijn tussen werkgever en werknemer dat er een voorschot is uitbetaald, en dat deze op een bepaald moment ingehouden wordt op het loon.

Controle

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert of werkgevers zich aan deze regels houden. Bij overtreding ervan zal de Inspectie een boete of dwangsom opleggen. De namen van de bedrijven die zijn gecontroleerd zullen zij ook bekend maken, ongeacht of de bedrijven de regels wel of niet naleven.

*Het wettelijk minimumloon waarop inhoudingen plaatsvinden die wettelijk verplicht zijn. Zoals de loonheffingen en eventuele pensioenpremies. Premies voor aanvullende verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een WIA-hiaat verzekering, mogen alleen ingehouden worden als deze voldoen aan de voorschriften van de Pensioenwet. De Pensioenwet vormt dan de wettelijke basis.

Bron: Rendement, Rijksoverheid

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk