Follow

Lage-inkomensvoordeel – LIV

Met ingang van 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel in werking getreden.

Het is een nieuwe jaarlijkse tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein. De loonkosten voor bepaalde werknemers worden verlaagd, waardoor bedrijven gestimuleerd worden deze werknemers in dienst te houden of in dienst te nemen.

Voorwaarden voor het LIV

Als werkgever kom je voor deze tegemoetkoming in aanmerking, wanneer er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
  • de werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt (in 2017 is dat 65 jaar + 9 maanden);
  • de werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het Wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 22 jaar;
  • de werknemer tenminste 1.248 verloonde uren per jaar heeft.

Gemiddeld uurloon

Het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking gedeeld door het aantal verloonde uren in het betreffende jaar.

Verloonde uren

De contracturen die zijn overeengekomen, waaronder ook niet-gewerkte uren zoals bijvoorbeeld ziekte en verlof. Daarnaast vallen uitbetaalde extra uren ook onder verloonde uren, zoals uitbetaalde overwerkuren.

Ook niet-opgenomen uren die wel uitbetaald worden, vallen onder verloonde uren. Denk aan uitbetaalde verlofuren.

Norm 1.248 verloonde uren per jaar

Indien een werknemer in de loop van het jaar in dienst treedt, worden de 1.248 uren niet evenredig verminderd.

De werknemer bereikt de AOW-leeftijd

Indien de werknemer later in het jaar de AOW-leeftijd bereikt, is de kans groot dat er nog aan de 1.248 uren norm voldaan kan worden. Alle verloonde uren van het aangiftetijdvak waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt, tellen mee voor de norm.

Hoogte van het LIV

Gemiddeld uurloon over 2017 LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar (o.b.v. 38-urige werkweek)
€ 9,66 of meer tot € 10,63 € 1,01 € 2.000
€ 10,63 tot € 12,08 € 0,51 € 1.000

Voor een werknemer die meer dan 38 uur per week werkt, gelden nog steeds de bovengenoemde bedragen en worden dus niet herrekend.

Wat moet ik doen om LIV te ontvangen?

Zolang de loonaangifte elke maand wordt ingediend, zijn geen aparte acties nodig voor jou als werkgever om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming.

Het UWV haalt de benodigde gegevens uit de polisadministratie en beoordeeld op basis daarvan voor welke werknemers je als werkgever recht hebt op het LIV.

Als blijkt dat je in 2017 recht hebt op het LIV wordt deze uitbetaald in september 2018.

De procedure gaat als volgt:

  • Voor 15 maart 2018 ontvang je een voorlopige berekening van het UWV welke is gebaseerd op de loonaangiften over 2017 die tot en met 31 januari 2018 zijn ingediend.
  • Tot en met 1 mei 2018 kunnen correcties over 2017 ingediend worden. Deze correcties worden meegenomen in de definitieve berekening.
  • Voor 1 augustus 2018 worden de definitieve berekeningen verstuurd door de Belastingdienst.
  • De uitbetaling vindt uiterlijk op 12 september 2018 plaats door de Belastingdienst.

WePayroll kan assisteren in de controle van de voorlopige berekening en eventuele correcties doorgeven richting de Belastingdienst, indien gewenst.

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel?

Voor wat betreft de overgangsregeling hoeft er niets te gebeuren.
WePayroll zal ervoor zorgen dat deze overgang goed verloopt.

Indien werknemers aan de voorwaarden voldoen, dien je dat aan te geven bij ons. Wij kunnen er dan voor zorgen dat de juiste gegevens via de loonaangifte bij het UWV en de Belastingdienst terechtkomen. De aanvraag loopt dan via de loonaangifte.

Bestaat het recht op meerdere loonkostenvoordelen voor een werknemer, dan dan zullen wij ze allen aanvragen. Het hoogste loonkostenvoordeel wordt dan uitbetaald.

(LKV ouderen en arbeidsgehandicapten zijn even hoog, alleen LKV ouderen wordt dan uitbetaald.)

Wat als mijn werknemer onder de voorwaarden valt van het LKV en het LIV?

  • Indien het LKV even hoog of hoger is dan het LIV, dan wordt het LKV uitbetaald.
  • Indien het LKV lager is dan het LIV, wordt het LIV uitbetaald.

Wat als mijn werknemer onder de voorwaarden valt van het LKV en het Jeugd LIV?

Dan worden beide tegemoetkomingen uitbetaald.

Indien er nog verdere vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op via e-mail support@wepayroll.com of telefonisch via 040 842 1635.

Bronnen: Rijksoverheid, Rendement

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk